فایل های دسته بندی رشته مواد و متالورژی - صفحه 1

پايان نامه بررسي تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص سايشي کامپوزيت Fe - TiC

پايان نامه بررسي تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص سايشي کامپوزيت Fe - TiC

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل