فایل های دسته بندی رشته مواد و متالورژی (آموزش_و_پژوهش) - صفحه 1

پايان نامه بررسي تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص سايشي کامپوزيت Fe - TiC

پايان نامه بررسي تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص سايشي کامپوزيت Fe - TiC

قیمت : 120,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل