فایل های دسته بندی رشته برق و مخابرات (مقالات_و_تحقیقات) - صفحه 1

فایل ترجمه شده نظارت بر پایداری ولتاژ سیستم قدرت با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

مقاله ترجمه شده نظارت بر پایداری ولتاژ سیستم قدرت با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی با مجموعه کاهش‌یافته ورودی‌ها ترجمه مقاله Power system voltage stability monitoring using artificial neural networks with a reduced set of inputs

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل ترجمه شده مدار الكتريكي غير خطي تك پورتي براي شبيه سازي سيستم هاي اتصال به زمين تحت جريان ايمپ

مقاله ترجمه شده مدار الكتريكي غير خطي تك پورتي براي شبيه سازي سيستم هاي اتصال به زمين تحت جريان ايمپالس 2016 One-port nonlinear electric circuit for simulating grounding systems under impulse current

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل ترجمه شده ارسال چند هدفه توان راکتیو بهینه با محدودیت پایداری ولتاژ تحت ابهامات بار و قدرت باد

مقاله ترجمه شده ارسال چند هدفه توان راکتیو بهینه با محدودیت پایداری ولتاژ تحت ابهامات بار و قدرت باد: روش تصادفی ترجمه مقاله Voltage stability constrained multi-objective optimal reactive power dispatch under load and wind power uncertainties: A stochastic approach

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه فایل مدل سازي و ارزيابي الگوريتم رديابي حداكثر نقطه توان اصلي براي سيستم هاي فتوولتائيك

دانلود مقاله ترجمه شده مدل سازي و ارزيابي الگوريتم رديابي حداكثر نقطه توان اصلي براي سيستم هاي فتوولتائيك ترجمه مقاله Modeling and evaluation of main maximum power point tracking algorithms for photovoltaics systems

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه فایل بكارگيري الگوريتم ژنتيك در بهينه سازي پارامترهاي كنترلكننده جريان انرژي يكپارچه

ترجمه مقاله بكارگيري الگوريتم ژنتيك در بهينه سازي پارامترهاي كنترلكننده جريان انرژي يكپارچه و مكان آن در سيستم شبكه انتقال ترجمه مقاله Application of genetic algorithm in optimization of unified power flow controller parameters and its location in the power system network

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه فایل Improved analytical method of power supply capability on distribution systems

ترجمه مقاله Improved analytical method of power supply capability on distribution systems ترجمه روش عددی پیشرفته ی محاسبه ی قابلیت منبع تغذیه در سیستم های توزیع

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه فایل Optimizing the production and distribution system of bioenergy villages

ترجمه مقاله Optimizing the production and distribution system of bioenergy villages ترجمه مقاله بهینه سازی تولید و توزیع سیستم روستاهای بیوانرژی

قیمت : 27,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه A hybrid multi-agent based particle swarm optimization algorithm for economic power dispatch

ترجمه مقاله A hybrid multi-agent based particle swarm optimization algorithm for economic power dispatch ترجمه الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات مبتني بر مالتي ايجنت تركيبي براي توزيع اقتصادي برق

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه Application of the ant colony search algorithm to reactive power pricing in an open electricit

ترجمه استفاده از الگوريتم جستجوي جمعیت مورچگان براي قيمت گذاري توان راکتيو در بازار آزاد برق ترجمه مقاله Application of the ant colony search algorithm to reactive power pricing in an open electricity market

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل