درباره ما

اين سايت براي كمك به پايان نامه هاي شما راه اندازي شده است. طبيعيست كه كل پايان نامه عملاً نياز شما نمي باشد و تغييرات اساسي براي هر پايان نامه به نسبت نظر استاد با خود شماست. با اين حال هر كمكي كه از من ساخته باشد براي رفاه حال شما انجام خواهد شد.