پرسشنامه الگوهاي ارتباطي خانواده كوئرنر و فيتزپاتريك

دسته بندي : انسانی،تجربی،ریاضی » روانشناسی و مشاوره

پرسشنامه تجدید نظر شده الگوهای ارتباطی خانواده(RFCP)در سال 2004 توسط کوئرنر و فیتزپاتریک، ساخته شده و دارای 26 آیتم پنج گزینه ای از کاملا موافقم (نمره پنج) تا کاملا مخالفم(نمره یک)، در زمینه ارتباطات خانوادگی است. این ابزار جهت گیری گفت و شنود و جهت گیری همنوایی خانواده را که به ترتیب 15 گزاره اول و 11 گزاره بعدی را تشکیل می دهند مورد سنجش قرار می دهد. کوئرنر و فیتزپاتریک اعتبار (ضریب آلفای کرونباخ) مقیاس را 89/0 (دامنه 92/0 تا 84/0)برای بعد گفت و شنود و 79/0 (دامنه 84/0 تا 73/0) برای بعد همنوایی گزارش کرد. کوروش نیا برای بعد گفت وشنود آلفای 87/0 و برای بعد همنوایی آلفای 81/0 گزارش داد. همچنین کوئرنر و فیتزپاتریک این پرسشنامه را دارای روایی مطلوب از هر سه دیدگاه محتوایی، ملاکی و سازه می دانند. کوروش نیا با استفاده از روش تحلیل عاملی و همسانی درونی، روایی مطلوبی برای این ابزار گزارش نموده است. ولی ارزش ویژه دو عامل گفت و شنود و همنوایی را در تحلیل عاملی به ترتیب 48/6 و 26/3 گزارش نمود که 43/37% واریانس مقیاس را ارزیابی می نمود. ضریب همبستگی ابعاد با نمره کل نیز به ترتیب 75/0 و 44/0 بودند.

روش نمره گذاری و تفسیر:

پاسخ های داده شده به 15 عبارت زیرمقیاس گفت و شنود مقیاد RFCP با یکدیگر جمع زده می شوند تا نمره خام هر پاسخ دهنده در این مقیاس بدست آید. سپس نمرات خام بر 15 تقسیم می شود که نمره بدست آمده میانگین نمره آزمودنی در زیرمقیاس گفت و شنود است. نمره میانه این اعداد 3.16 است. نمرات بین 1 تا 3.16 به عنوان جهت گیری گفت و شنود پایین ثبت می شوند. نمرات بین 3.17 تا 5 به عنوان جهت گیری گفت و شنود بالاست.

این روش در مورد زیر مقیاس همنوایی هم ادامه پیدا می کند. اعداد هر پاسخ با یکدیگر جمع می شوند تا نمره خام جهت گیری همنوایی بدست آید. سپس نمره خام بدست آمده بر 11 یعنی تعداد کل سوالات آن مقیاس تقسیم می شود تا نمره میانگین فرد در این زیرمقیاس بدست آید. نمره میانه این اعداد 2.70 است. نمرات بین 1 تا 2.70 به عنوان جهت گیری گفت و شنود پایین ثبت می شوند. نمرات بین 2.71 تا 5 به عنوان جهت گیری همنوایی بالا در نظر گرفته می شوند.

پاسخدهنگانی که نمره گفت و شنود بالایی دریافت می کنند اما نمره همنوایی پایینی دارند، کسانی هستند که در خانواده جمع گرا(pluralistic family) بزرگ شده اند. پاسخدهنگانی که نمره گفت و شنود پایین ، اما نمره همنوایی بالایی دارند کسانی هستند که در خانواده های حمایت کننده(protective family) بزرگ شده اند. کسانی که نمره بالایی هم در همنوایی و هم در گفت وشنود دارند، در خانواده های راضی(consesnsual family) بزرگ شده اند. کسانی هم که در هر دو جهت گیری نمره پایینی دارند در خانواده های laisses-faire family بزرگ شده اند.

منابع:

-Koerner AF, Fitzpatrick MA. Communication in intact families. In A. Vangelisti (Ed.). Handbook of family communication. Mahwah, NJ: Erlbau; 2004.

 

-Koroshnia M, Latifian M. Investigation the relationship between dimensions of family communication patterns with anxiety and depression of children. J Fam Res. 1386;(10):587-600. [Persian.[

 

دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » روانشناسی و مشاوره

تعداد مشاهده: 170 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: .docx

تعداد صفحات: 3

حجم فایل:61 کیلوبایت

 قیمت: 9,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل