مقاله وضعيت ترافيك و حمل و نقل در گرگان

دسته بندي : کالاهای دیجیتال » رشته شهرسازی (آموزش_و_پژوهش)

چکیده 3

مقدمه. 4

سوال تحقیق: 4

1.چه عواملی باعث تشدید ترافیک در شهر میشوند ؟ 4

روش تحقیق: 4

پیشینه تحقیق: 5

مفاهیم نظری: 5

آشنایی با برخی موارد اصلی حمل ونقل. 6

ویژگی جغرافیایی شهر گرگان. 7

مباني نظري

حل معضل ترافیک گرگان، همکاری همه جانبه نهادهای ذیربط را می طلبد

ترافیک گرگان؛ روی مرز بحران

ریشه یابی مشکلات ترافیکی گرگان

کمبود پارکینگ و نبود فرهنگ ترافیک

پارکینگ هاخالی هستند

پارک آموزش ترافیک

علت ترافیک شهر گرگان فقر فرهنگی است.. 11

راهکارها و اقدامات برای رفع مشکلات ترافیکی. 15

ضرورت تهیه طرح جامع حمل و نقل. 17

نقش مدیدیرت ترافیک در توسعه طرح. 17

پيشنهادات ارائه شده 18

نتیجه گیری: 18

منابع: 19

چکیده   

مشکلات ترافیک وحمل ونقل  شهری یک مشکل عمده در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه می باشد و الگوی ترافیکی ناشی از آن در این کشورها تفاوت زیادی با یکدیگر دارند وبرخورد با آن وپیامد آنها رویکردهای واسترتژیهای خاص هر جامعه را طلب می کند در ایران مطالعات توصیفی وتحلیلی درمورد حوادث ترفیکی انجام شده است.

مطالعات حاضر به منظور بررسی وشناسایی راهکارها برای حل معضلات ترافیک شهر گرگان بر اساس مشاهدات میدانی این اصل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و به این نتیجه رسیده ایم که کلیه مسائل اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی،زیست محیطی واجرایی شهروندان وموقعیت جغرافیایی محیط به عنوان عوامل مؤثر در ایجاد معضل ترافیک نقش بسزایی دارند.

کلید واژه ها:ترافیک،حمل ونقل،بررسی میدانی،شهر گرگان

 

 

 

مقدمه

راه وترافیک یکی از حوزه های مهم واساسی نیازهای جامعه بشری است و توجه بدان واهتماتم به تأمین آن ضروری غیر قابل انکار می باشد.ترافیک یک حقیقت است حقیقتی برآمده از سطح ونوع کیفیت زندگی آدمیان است این حقیقت متأثر از نوع دلیل وموضوع موردنظر انسانها مورد توجه ومطالعه قرار میگیرد.ترافیک دنیای کنونی اگرچه همان حقیقت سابق است ولی در پاره ای از جهات طعم تلخ این حقیقت بر طعم شیرین آن میچرخد.

ترافیک وحمل ونقل شهری یکی از نقش های اساسی زندگی شهری را تشکیل می دهد که آن با ارتباط  بخشیدن اکثر امور انسانی به یکدیگر وجریان یابی افراد ،کالا، انرژی و اطلاعات محقق میگردد اگر اغراق نباشد حیات وممات شهر در کنف اختیار حمل ونقل شهری است. اهمیت این موضوع در توسعه جهانی  ومنطقعه ای بر هیچ کس پوشیده نیست که آن ارتباط دهنده بین محل کار و  زندگی محل تولید کالا ومصرف کنندگان است. حمل ونقل انسانها و وسایل نقلیه یک فعالیت واسطه ای است که به طور متوالی به پتانسیل کاربری اراضی وتوانایی انتقال ترافیک بر حسب سیستم مختلف حمل و نقل دارد. 

 

پیشینه تحقیق:

درگزارش سال 2004 سازمان بهداشت جهانی یکی از سازمانهای  وابسته به سازمان ملل که در آن یکی از بیانیه  وراهنمای کلی برای همه شوراها پیشنهاد شده است همچنین آیین نامه ایمنی راه توسط سازمان مشارکت جهانی برای تأمین ایمنی راه در سال 2003 تهیه شده است.

تعريف مفاهيم:

ترافیک

از نظر لغوی دارای مفاهیم مختلفی است یک مورد از این مفاهیم به پدیده یا مشغله ای  گفته میشود که مسافران یا محموله ای را از طریق سیستم حمل ونقل جابجا مینماید.

حمل ونقل

کلمه حمل ونقل به چیزی از جایی به جای دیگر یا به همان حمل کردن یا به عملی که درآن مسافران،کالا یا مواد جابجا میشوند. ترافیک به فرآیندی کلی حمل ونقل ومیزان وعمل آمد وشد که قابلیت مشاهده بوده و در واقع عینیت می یابد گفته می شود. اما ترانسپورتیشن یا حمل ونقل  مکانیزم درونی وکمتر عینی این پدیده را نمایان می سازد. حمل ونقل مفهوم عامتری نسبت به ترافیک دارد.

بررسی میدانی

شاخه جغرافیای میدانی یا کابردی که براساس پژوهش هایی در سه مرحله شناخت،کشف رابطه ها و پیش بینی می پردازد و تکیه اصلی آن بر جمع آوری و پردازش داده های کمی می باشد وبرای اینکه پژوهش های آن بر روی داده های جمع آوری شده از محل مطالعه "میدان" می باشد به این اسم نامگذاری شده است.

آشنایی با برخی موارد اصلی حمل ونقل

یکی از مسائل مهم در برنامه ریزی حمل ونقل انتخاب نوع سیستم حمل ونقل مناسب است سیستم حمل ونقل شهری به 3 گروه کلی 1- راه آهن  . 2- اتوبوس . 3- پاراترانزیت تقسیم می‌شوند. راه آهن و اوتوبوس در مسیرهای ثابت و برنامه زمان بندی یکنواخت

حمل ونقل ریلی

این سیستم در حالت ایده آل چه به صورت مترو چه به صورت قطارهای سبک مانند مونوریل و تراموا به عنوان شبکه پایه حمل

اتوبوس

حمل ونقل اتوبوس

تاکسی رانی

 سیستم تاکسی رانی که معمولا در برگیرنده مسافرکش وبخش مهمی از سایر وسایل حمل ونقل عمومی مانند ون ،می باشد. سهم

ویژگی جغرافیایی شهر گرگان

شهرستان گرگان بین54درجه13دقیقه54_ درجه و45دقیقه طول شرقی و 36درجه31دقیقه _36درجه و59 دقیقه شمالی دربخش جنوبی استان واقع شده است که  از شمال به شهرستان آق قلا،ازجنوب به استان سمنان،از شرق به شهرستان علی آباد واز غرب به شهرستان کردکوی محدود می شود. (دودانگی3،1388.1389)

مباني نظري تحقيق

ترافیک شهر گرگان برای مردم یک امر پذیرفته شده ومعمول گشته وگویا هرروز اگر از خانه بیرون آمدید ودر شهر گرگان ترافیک  ومعطلی نداشته احساس می کنیم گمشده ای داریم.حمل ونقل پایدار شهری دز واقع حرکت روان وسایل نقلیه مردم وکالا هاست که مستلزم مردم وپایداری محیط با مطلوب ترین هزینه وتلاش است.

به طور معمول بخش عمده ای از بزرگترین چالش های شهر ودنیا در سیستم حمل ونقل شهری ریشه دارد ارزیابی وضعیت شهرها زندگی شهروندان یکی از مهمترین پارامتر های تعیین کننده و اثرگذار در حمل ونقل مي‌توان عنوان کرد .

متاسفانه استفاده ناصحيح از سرعت گيرها نه تنها باعث شده کارآيي آن ها زير سوال برود؛ بلکه امروزه رانندگان سرعت گير را به عنوان عاملي براي بروز تصادفات و نيز ايجاد خسارات جبران ناپذيردر گرگان مي شناسند. وي اضافه کرد: متاسفانه طي روزهاي اخير شاهد بوديم که

پايان سال ۹۰ معضل ترافيک گرگان حل شود. شهردار گرگان هم چنين گفت: نصب سرعت گير يا کاهنده هاي سرعت اساسا چيز خوبي نيست و براي کار بد هم استاندارد تعريف نمي کنند اما تجربه نشان داده نصب سرعت گير در مسير پل نصرآباد و ميدان شهيد قندهاري تلفات و آسيب هاي انساني را به صفر رسانده است. کريمي تاکيد کرد: احداث کمربندي گرگان از سرخنکلاته

ترافیک گرگان؛ روی مرز بحران

 گرگان، امروز شهری است سردرگم در مباحث ترافیک و حمل و نقل که باید هر چه سریعتر گام های علمی و بنیادین برای رفع این مشکلات از سوی شهرداری و شورای شهر گرگان برداشته شود. ترافیک درهم تنیده و مشكل تراكم خودرو و رفت و آمد در معابر و خيابان هاي گرگان از سالهای پایانی دهه ی 70 به نحو بارزی در سطح شهر و به طور خاص در بافت مرکزی نمایان

ریشه یابی مشکلات ترافیکی گرگان

1) توزيع كاربريها و به تبع آن توزیع سفر در شهر گرگان، نامطلوب و نامتعادل بوده و عدم انطباق آن با نيازهاي موجود، موجب ایجاد گره های ترافيكي

2) سد معبر وسايل نقليه اعم از مسافربر ها، تاكسي و موتورسيکلت در خيابانها و در محل پياده‎روها از جمله دلایل بروز مشکلات ترافيكی است، كه با توجه به کم عرض بودن

) ادامه صدور مجوز و فعالیت برای کابریهای جدید به دلیل داشتن جذابيت در محدوده مرکزی نظیر: آموزشگاه‎ها، مراكز فرهنگي، تجاری، تفريحي و . . . در مركز

4) کمبود پارکینگهای عمومی و عدم تناسب فضاهای قابل پارک و وجود تنها یک پارکینگ طبقاتی آن هم به صورت نیمه کاره.

) بسياري از مردم اعم از عابرين يا راکبين به علت ناآشنايي

) ناوگان حمل و نقل عمومی شهر با حجم مسافرين متناسب نیست و ضمناً مکان

حل معضل ترافیک گرگان، همکاری همه جانبه نهادهای ذیربط را می طلبد

ترافیک درهم تنیده و مشكل تراكم خودرو و رفت و آمد در معابر و خيابان هاي گرگان از سالهای پایانی دهه ی 70 به نحو بارزی در سطح شهر و به طور خاص در "بافت مرکزی" نمایان شد؛ اما با گذشت چندین سال، شرايط نامناسب ترافيكي، همچنان در شهر حاكم است و گستره زمانی و جغرافیایی آن روز به روز پیچیده تر می شود؛ کلاف سردرگم ترافیک در شهر گرگان در برخی ساعات روز به دلیل حجم بالای ایجاد و تولید

مهدی بکائیان افزود: قسمتی از حل مشکل ترافیک به عهده شهرداری است از جمله مسئله تأمین پارکینگ که با توجه به اینکه سرانه پارکینگ در گرگان پایین است نیاز است پارکینگ های جدیدی در گرگان احداث شود. اما بخش دیگری از این مشکل به عهده مردم است. در حال

پارک آموزش ترافیک

يكي از اقدامات شهرداری گرگان در حوزه ی ارتقاء فرهنگ ترافیک، دائر كردن پارک آموزش ترافیک برای سنین 7 تا 10 سال است اما آموزش پرورش استقبال

علت ترافیک شهر گرگان فقر فرهنگی است

مدیر حوزه ترافیک شهرداری گرگان گفت: در بحث فرهنگ ترافیک دچار فقر فرهنگی هستیم و اصلاح رفتارهای مردم درکاهش ترافیک گرگان تاثیر زیادی دارد.

وی گفت: با تدوین و اجرای یک برنامه 3 تا 5 ساله می توان میزان تصادفات را به نصف یا یک سوم کاهش داد.

 پارکینگ های عمومی گره ترافیک گرگان را کورتر کرد/ تاسیس پارکینگ خط قرمز شورای شهر است          

گرگان - خبرگزاری مهر: رشد چشمگیر جمعیت شهر گرگان باعث ورود خودروهای فراوان به داخل خیابان های این شهر شده و کمبود پارکینگ های عمومی در گرگان گره ترافیک گرگان رو کورتر کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی مهمترین مشکلات شهر گرگان ترافیک سنگین خیابان های این شهر بخصوص در ساعات پردتردد شهر است. منتخبین مردم در زمان انتخابات حل مشکل ترافیک گرگان را مهمترین وعده خود به شهروندان اعلام کردند و در زمان آغاز به کار شورا هم همگی بر رسیدگی به این مشکل تاکید داشتند.

راهکارها و اقدامات برای رفع مشکلات ترافیکی

۱ – اتمام و تکمیل طرح های مربوط به توسعه و بازگشایی معابر چون بولوار خلیج گرگان، بولوار نیایش، سی متری رازی، تکمیل کمربندی جدید گرگان، اتصال ایرانمهر به صیاد و ... ضروری است.

۲ – انجام مطالعات لازم برای توسعه حمل و نقل عمومی و به ویژه ایجاد خطوط پرسرعت بی آر تی در محور شمالی شهر.(بزرگراه کلانتری)

۳ – مهم ترین اقدام برای رفع مشکل ترافیک، تهیه یک «طرح جامع ترافیکی» است. برخی از اقدامات انجام شده تاکنون پشتوانه مطالعاتی چندانی نداشته است و بعضا به شیوه آزمون و خطا طرح های مختلف اجرا شده است؛ و همچنین حتی الامکان تهیه طرح های موضوعی و موضعی.

ضرورت تهیه طرح جامع حمل و نقل

یکی از ستون های اصلی آنچه توسعه پایدار نامیده می شود ایجاد سامانه ترابری پایدار است. گرگان، امروز شهری است سردرگم در مباحث ترافیک و حمل و نقل که باید هر چه سریعتر گام های علمی و بنیادین برای رفع این مشکلات از سوی شهرداری و شورای شهر گرگان برداشته شود. اهمیت این موضوع را آنجا می توان دریافت که تصميمات

نقش مدیدیرت ترافیک در توسعه طرح

هدف اساسی مدیریت ترافیک بهینه سازی شبکه راه‌های ارتباطی موجود است که شامل ایمنی راه وحفظ محیط زیست می شود، مدیریت ترافیک همچنین در اجرای پروژه های جدید مانند ساخت جاده ویا پارکینگ که فشار ترافیک را کاهش می دهد در توسعه طرح نقش بسزایی دارد بعنوان مثال برای توسعه طرح مسکنونی به طرح جاده ای نیاز

روش تحقيق و نتايج تجزيه و تحليل

در این تحقیق به مطالعه ای در مورد ترافیک صورت گرفته و برای برسی علل وعوامل مؤثر در ایجاد وپیامد آن به تهیه پرسشنامه اقدام کرده تا نظرسنجی و ارزیابی

این پرسشنامه چگونگی ایجاد  ترافیک شهرمان در زمان فعلی وعملکرد سازمانها واقدامات که در این زمینه صورت گرفته و پیامدهای آن و عوامل مؤثر در بوجود آمدن این مشکل را از طریق میدانی و پرسش از شهروندان به عمل آمده است  که شاخص هایی را مشخص کرده و در پرسشنامه ذکر کرده و عملکرد هر یک از آنها با نوشتن خیلی کم، کم، متوسط،زیاد،خیلی

نتیجه گیری:

ترافیک و حمل و نقل به عنوان یکی از حوزه های امنیت  عمومی هر جامعه بخشی از پیش نیاز های اساسی  هر فرد تلقی میشوشرایط کنونی ما حاکی از آن استه که این مهم در حال تبدیل شدن به یکی از موضوعات مورد دغدغه مسولین نظام میباشد و به مسئله بسیار حساس  در کشور ها به خصوص کشور ما و هم چنین  ذهن اکثر مردم

پيشنهادات ارائه شده

ساخت مترو در گرگان، مشکل ترافیک شهر را حل می کند: مترو می تواند کمک شایانی به حل معضل ترافیک کند و از آن جایی که عرض خیابان ها کم است، مجبوریم برای تردد از سطح به زیر برویم. دبیر مجمع نمایندگان استان گلستان با اشاره به این که برای عبور و مرور شهری، در صندوق دولت دو میلیارد دلار بودجه و

منابع:

1. مقدمه ای بر برنامه ریزی حمل و نقل شهری دکتر سید رامین امینی نژاد   مهندس   قدرت افتخاری انتشارات تهران  1389

2 .مهندسی ترافیک دکتر مهیار عربانی انتشارات تهران  1383

3. چالشها و چشم اندازهای امنیت راه و ترافیک کشور احمد روحانی‌نژاد 1388.

دسته بندی: کالاهای دیجیتال » رشته شهرسازی (آموزش_و_پژوهش)

تعداد مشاهده: 3340 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: .docx

تعداد صفحات: 27

حجم فایل:1,128 کیلوبایت

 قیمت: 40,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل